RAPPORTEREN AAN DE OUDERS

Door het bestuur:
Tenminste een maal per jaar, aan het begin van het schooljaar wordt er een algemene ouderbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de gang van zaken binnen de school besproken en legt het bestuur verantwoording af aan de ouders inzake het gevoerde beleid. Tevens wordt de nieuwe schoolgids aan de ouders verstrekt.
Door het onderwijskundig team
Het is belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind(eren), dit kan via het leerlingvolgsysteem. Dit is in te zien samen met de leerkracht.
Aan het begin van elk schooljaar wordt een groepsbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst worden de ouders onder andere geinformeerd over de lesmethoden, de te behandelen stof, op wat voor manier er gewerkt gaat worden etc.
Tweemaal per jaar in februari en in juni worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek n.a.v het uitreiken van het rapport.