DE SCHOOLGIDS 2016 – 2017

Is de gids niet (goed) te zien klik dan HIER voor de complete PDF versie, of download het HIER als wordfile

Schoolgids Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos

Primair en Voortgezet onderwijs 2016 – 2017

Inhoudsopgave
1. Woord vooraf blz. 2
1.1 Waarom een schoolgids voor ouders……………………………………………………………………… 2
1.2 Wat staat er in deze schoolgids…………………………………………………………………………….. 2
1.3 Schoolgids en schoolplan…………………………………………………………………………………….. 2
2. Wat is NTC onderwijs 3
2.1 Taalrichtingen…………………………………………………………………………………………………….. 3
3. De school 4
3.1 Achtergrond………………………………………………………………………………………………………… 4
3.2 Naam………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3.3 Situering en voorzieningen van de school……………………………………………………………….. 4
3.4 Schoolgrootte & onderwijsuren……………………………………………………………………………… 5
3.5 Vakantierooster……………………………………………………………………………………………………. 5
3.6 Ouderbijdrage/schoolgeld……………………………………………………………………………………… 6
3.7 Lesmateriaal en bibliotheek…………………………………………………………………………………… 6
3.8 Verzuim ……………………………………………………………………………………………………………… 6
4. Wie zijn er aan de school verbonden 7
5. Waar de school voor staat 8
5.1 Uitgangspunten……………………………………………………………………………………………………. 8
5.2 Missie………………………………………………………………………………………………………………… 8
5.3 Visie………………………………………………………………………………………………………………….. 8
5.4 Doelstellingen…………………………………………………………………………………………………….. 9
5.5 De ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar 2014-2015…………………………………… 9
5.6 Het klimaat van de school……………………………………………………………………………………. 9
6. De organisatie van het onderwijs 10
6.1 Onderwijskundig team………………………………………………………………………………………… 10
6.2 De organisatie van de school……………………………………………………………………………….. 10
6.3 Groepsindeling…………………………………………………………………………………………………… 11
6.4 Onderwijsaanbod/leermethoden……………………………………………………………………………. 11
6.5 Nederlandse cultuur……………………………………………………………………………………………. 12
6.6 Ondersteuning(NOB) en controle(Inspectie van Onderwijs)……………………………………. 12
7. De zorg voor de kinderen 14
7.1 Aannamebeleid en toelatingsprocedure………………………………………………………………… 14
7.2 Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen(leerlingvolgsysteem)………………….. 14
7.3 Verslaggeving van de ontwikkeling van de leerling………………………………………………. 15
7.4 Informatievoorziening over het onderwijs, de school en de leervorderingen…………….. 15
7.5 De nieuwsbrief…………………………………………………………………………………………………. 16
7.6 Zorg op maat…………………………………………………………………………………………………….. 16
7.7 Vertrek van de leerling……………………………………………………………………………………….. 16
7.8 Huiswerk………………………………………………………………………………………………………….. 16
7.9 Buitenschoolse activiteiten………………………………………………………………………………….. 17
8. De leerkrachten 18
8.1 Wijze van vervangen bij ziekte of scholing……………………………………………………………. 18
8.2 Professionalisering van leerkrachten en bestuur……………………………………………………… 18
9. De ouders 18
9.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders……………………………………………………. 18
9.2 Heb belang van Nederlands spreken!…………………………………………………………………… 19
9.3 Initiatief tot een gesprek wanneer daar een reden voor is……………………………………….. 19
9.4 Informatievoorziening aan de ouders…………………………………………………………………… 19
9.5 Ouderactiviteiten……………………………………………………………………………………………….. 19
9.6 Klachtenprocedure…………………………………………………………………………………………….. 20
10.De resultaten van het onderwijs 21
10.1 Resultaten in cijfers………………………………………………………………………………………….. 21
10.2 Groepsresultaten citotoets………………………………………………………………………………….. 21
10.3 Diploma’s/CNaVT examens………………………………………………………………………………. 22
10.4 Profielen(CNaVT)…………………………………………………………………………………………….. 23
10.5 Behaalde examens over de jaren…………………………………………………………………………. 24
11.Kwaliteitszorg 26
11.1 Bestuurlijk……………………………………………………………………………………………………….. 26
11.2 Onderwijstechnisch…………………………………………………………………………………………… 26
11.3 Veiligheid; een voorwaarde……………………………………………………………………………….. 27
Bijlagen: de kleuterklas(1), het lesrooster(2), weekplanning per vormingsgebied(3), onderwijsplanning NTC- richting 1,2 en 3(4),
namen en adressen van externe contacten(5)

1. Woord vooraf

1.1 Waarom een schoolgids voor ouders

Beste ouders,
Voor u ligt de schoolgids voor het primair- en voortgezet onderwijs van Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos. In deze gids laten we zien waar de school voor staat en op welke manier we werken. Op deze manier leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. U kunt ons altijd aanspreken op de inhoud van de gids. Bent u van mening dat er iets niet goed gaat of beter kan? Laat het ons dan weten, zodat we samen kunnen werken aan kwalitatief verantwoord onderwijs.

1.2 Wat staat er in deze schoolgids

De schoolgids geeft u inzicht in:

– hoe de school het onderwijs vorm geeft
– hoe de school de zorg voor de kinderen in de praktijk uitwerkt
– wat de ouders en school van elkaar mogen verwachten
– de resultaten die de school bereikt.

Verder bevat deze gids veel praktische informatie.
De schoolgids is samengesteld door de leerkrachten en het bestuur van de Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos.
Wij hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen.

1.3 Schoolgids en schoolplan

Naast deze schoolgids beschikt de school ook over een schoolplan. De schoolgids beschrijft de concrete werkwijze van de school voor het komende schooljaar en het schoolplan een intern beleidsstuk, waarin voor een periode van
4 jaar het beleid van onze school met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs staat beschreven. Het schoolplan en de schoolgids vormen samen de documenten waarmee de school verantwoording aflegt aan de ouders(schoolgids), aan de Stichting NOB en aan de Inspectie voor het Onderwijs in Nederland.

2. Wat is NTC onderwijs

NTC onderwijs is de afkorting voor Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs.
Het wordt in vele landen over de gehele wereld aan Nederlandstalige kinderen aangeboden. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland(Stiching NOB), staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie. De lessen vinden plaats na de Griekse dagschool. Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveau’s.

2.1 Taalrichtingen
We maken binnen het onderwijs een onderscheid tussen Taalrichtingen 1,2 en 3.
De taalrichtingen zoals hieronder beschreven zijn herziene taalrichtingen (juli 2012). Voorheen werd de taalrichting gekoppeld aan de thuissituatie echter nu zijn ze gekoppeld aan taalniveau en de verwachte ontwikkeling van de leerling.

Taal richting 1:
 Een T1 leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland.
 De doelstelling voor de T1 leerlingen is om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Er is dus geen achterstand in vergelijking met de kinderen in dezelfde groep in Nederland.

Taal richting 2:
 Een T2 leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op
leeftijdgenoten in Nederland.
 De doelstelling voor de T2 leerlingen is om met een maximale achterstand van 2 jaar aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Er is dus een achterstand van 1 of max. 2 jaar in vergelijking met de kinderen in dezelfde groep in Nederland.

Taal richting 3:
 De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland.
 Er wordt voor de leerling een individueel ontwikkelingsperspectief opgezet op basis van het functioneringsniveau

Onze school biedt in principe onderwijs aan leerlingen van alle drie de taalrichtingen. Echter de taalrichting 2 overheerst traditioneel. Echter de laatste jaren zijn er steeds meer zogenaamde ‘2e generatie’ leerlingen bijgekomen die als T3 leerlingen getypeerd kunnen worden.Bij de intake streven we ernaar een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het taalniveau van het kind en dus bij welke taalrichting het kind wordt ingedeeld.

3. De School

3.1 Achtergrond

Er wordt meer dan 25 jaar Nederlands onderwijs op Rhodos gegeven. Dit uit een behoefte van de Nederlands-Griekse gezinnen die op het eiland woonachtig zijn. De Nederlandse school op Rhodos is voortgevloeid uit de Nederlandse Vereniging Rhodos. Door het toentertijd daadkrachtige en enthousiaste handelen van Trens Marinaki in de beginjaren van de school, met een leerlingenaantal van 9 kinderen, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een‘volwassen’ school. Via een piek van 120 leerlingen, eind jaren negentig, komen we tot de huidige situatie met een leerlingenaantal van 27. De school wordt vanaf de beginjaren gerund door een bestuur, bestaande uit vrijwilligers; betrokken en gemotiveerde ouders. Leerkrachten en bestuur worden ondersteund door de ouderactiviteitencommissie. Deze bestaat uit ouders die er op vrijwillige basis voor zorgen dat de buitenschoolse activiteiten die de Nederlandse school zo onmiskenbaar nederlands maken, van zo hoog mogelijke kwaliteit zijn. Het blijft bijzonder dat er binnen de groep van ouders door de jaren heen altijd mensen beschikbaar zijn om vrijwillig hun tijd, moeite en expertise aan de school te spenderen en deze zo een plaats te geven binnen de Griekse gemeenschap.
Vanaf begin 2004 is de school naar Grieks recht gelegaliseerd.

3.2 Naam

De naam van de school is “Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos”.
Adres: G. Seferi 108,
85100 Rhodos
e-mailadres: ntcrho@ntcrhodos.com en ntcschoolrhodos@hotmail.com
website: www.ntcrhodos.com

3.3 Situering en voorzieningen van de school

Onze school is gevestigd binnen het gebouw van het International Language Center, gelegen in een buitenwijk van Rhodos stad. Het schoolgebouw is ter beschikking gesteld door het Provinciale Bestuur en wordt gebruikt door de 6 andere, gelijksoortige, taalscholen. De NTC-leslokatie is sinds het schooljaar 1999/2000 aangesloten bij de SPOR. SPOR staat voor Syllogos Polipolitismikon Eikogenion Rodou oftewel: vereniging van multiculturele families Rhodos. De vereniging wordt gevormd door alle ouders van alle taalscholen samen en ook de ouders van de nederlandse school zijn dus automatisch lid. Iedere school wordt vertegenwoordigd door een leerkracht en een bestuurslid. Gezamenlijk zorgen de scholen voor het onderhoud en schoonmaak van het schoolgebouw en de materialen. Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met de andere culturen.
De onderlinge samenwerking tussen de scholen schept een positieve en stimulerende omgeving voor de kinderen en bevestigt de kinderen in hun multiculturele achtergrond.

Het talencentrum ligt in een buitenwijk van Rhodos stad en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook de aanrijroute voor leerlingen uit de verderweg liggende dorpen is goed.

De school heeft 3 leslokalen ter beschikking. Een van de lokalen is ingericht voor de onderbouw, een voor de bovenbouw en een voor het voortgezet onderwijs.
Er is geen internetverbinding binnen het schoolgebouw.

De lokalen worden wekelijks schoongemaakt. De hal en de toiletten worden dagelijks schoongemaakt.

3.4 Schoolgrootte en onderwijsuren

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er voor de basisonderwijs 19 leerlingen en voor het voortgezet onderwijs 8 leerlingen aangemeld.
Het totaal van 27 leerlingen is verdeeld over 21 gezinnen.

Ons onderwijsteam bestaat uit twee vaste leerkrachten (op jaarcontractbasis).

Onderwijsuren
Dit schooljaar (2016-2017) krijgen de groepen van het primair onderwijs (grp 1/2, 5 en 7) 3 uur les per week. Groep 9 heeft wekelijks 3 uur les en groep 10 2 uur per week Er wordt ongeveer 37 weken per jaar lesgegeven. De lessen vinden plaats buiten de Griekse schooltijden.

3.5 Vakantie rooster

Het schooljaar loopt van half september tot half juni. De exacte begindatum(voor dit schooljaar maandag 12 september) is vermeld op het rooster dat aan het eind van het vorige schooljaar uitgereikt is.
In de regel geldt, dat als de Griekse basisscholen op Rhodos vakantie hebben of erkende feestdagen vieren, de leerlingen van onze school eveneens vrij hebben.
Voor exacte data van vakantieperiodes zie ook de kalender op de website van de school.

Overzicht vrije dagen 2016-2017:

28 oktober nationale feestdag
Kathari Deftera/Eerste dag van het Vasten
7 maart lokale feestdag
25 maart nationale en kerkelijke feestdag
1 mei 1 mei viering
Kerstvakantie 24 december t/m 6 januari 2016
Paasvakantie 23 april t/m 8 mei
Pinksteren 5 juni

Voor alle duidelijkheid; 14 november, de kerkelijke feestdag van Rhodos stad (Konstantinos Ydraiou, beschermheilige van de stad Rhodos), 30 januari (Trion Ierarchon) en 17 november (Polytechnio) zijn geen vrije dagen voor de Nederlandse school.

Notabene; vrije dagen van de Griekse dagschool door verkiezingen en/of stakingen zijn geen vrije dagen voor onze school.
De school kiest ervoor om de lessen te continueren op deze dagen en zodoende te kunnen voldoen aan de gestelde minimum uren per schooljaar zoals aangegeven door het Ministerie van onderwijs. Wij vragen de ouders hun vakantie zoveel mogelijk met de schoolvakanties te laten samenvallen.

3.6 Schoolgeld/ouderbijdragen

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is gesteld op:
1 kind : 247,50 euro
2 kinderen : 450 euro

3.7 Lesmateriaal en bibliotheek

Het lesmateriaal wordt gedeeltelijk door de school aangeboden. De leer- en leesboeken zijn en blijven eigendom van de NTC school Rhodos. De leerlingen moeten zelf zorgen voor schriften en schrijfmateriaal en 1 pak kopieerpapier per gezin.

De school heeft in elk van de lokalen een bibliotheek. Bij het uitlenen van een bibliotheekboek moet het betreffende boek door de leerkracht worden ingeschreven en bij teruggave weer worden afgetekend. Zo kan voorkomen worden dat er boeken onbedoeld ‘verloren gaan’ of kwijt raken.

Er wordt verwacht dat er netjes wordt omgegaan met zowel het lesmateriaal als de bibliotheekboeken die mee naar huis genomen worden.
Niet geretourneerde school- en/of bibliotheekboeken worden in rekening gebracht.

3.8 Verzuim

Verzuim moet in alle gevallen vooraf worden gemeld bij de leerkracht. Het onderwijs op de Nederlandse school is niet vrijblijvend. De mate van aanwezigheid is van sterke invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Uiteraard kan het voorkomen dat leerlingen ziek zijn of een andere plausibele reden hebben om niet op school te verschijnen; dan graag even telefonisch afmelden.
Dit kan via de mobiele telefoon van de Jet en Ingrid vanaf een kwartier voor aanvang van de les (tot aanvang van de les) of per sms. 6947880119/ Ingrid – /6947685945/Jet)
Het op tijd melden van verzuim is een kwestie van respect voor de leerkracht en
de school.

4. Wie zijn er aan de school verbonden

Bestuur

Voorzitter Marjon Kranidi marjongerdes@yahoo.com
Secretaris Marjan Achimastou marjan.1966@hotmail.com
Penningmeester Marinda Post marindapost@hotmail.com
Contactpersoon ouderact.comm. Monique Adriaanse nieky1967@yahoo.gr

Leerkrachten

– Ingrid Flink-Rafti 22410 66442/6947880119 raftirod@otenet.gr
– Jet Chatrou-Pambidi 22410 94479/6947685945 marietchatrou@yahoo.com

Ouderactiviteitencommissie
De verschillende buitenschoolse activiteiten worden middels een rouleersysteem door alle ouders georganiseerd en uitgevoerd. De coordinatie hiervan gebeurt door Monique Adriaanse.

Contactpersonen
– voorzitter Marjon Kranidi 22410 90866
– penningmeester Marinda Post 2241025996
– secretaris Marjan Achimastou 22410 25768
– bestuur naar ouderact.commissie Monique Adriaanse 6937711942
– coördinator leerkrachten Ingrid Flink 22410 66442
– vertrouwenspersoon Conny Patsa 22410 23919

Interieurverzorgster
– Rita Loulou

5. Waar de school voor staat

5.1 Uitgangspunten

Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur bij Nederlandstalige kinderen die op Rhodos wonen. Voor de kinderen die onze school bezoeken is door de ouders veelal bewust gekozen voor het Nederlands als tweede moedertaal en voor Nederland als het land waarmee speciale emotionele en culturele banden worden onderhouden. Een groot aantal van onze afgestudeerde leerlingen zullen na hun middelbare opleiding mogelijk naar Nederland gaan om daar hun schoolloopbaan voort te zetten. Om de aansluiting met Nederland en het Nederlands onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

5.2 Missie

Het aanbieden van Nederlands onderwijs in taal en cultuur op Rhodos, voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar, met als doel doorstroming en/of aansluiting in het Nederlands onderwijs of vervolgstudie voor kinderen met Nederlands als 1e of 2e taal.”

5.3 De visie: de gewenste kwaliteit

 het kunnen blijven bieden van kwalitatief goed onderwijs aan haar leerlingen ondanks het compleet wegvallen van financiele ondersteuning vanuit Nederland (metname het kunnen aanbieden van voldoende onderwijsuren)
 de school streeft ernaar de achterstand van Taalrichting 1 en 2 leerlingen ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland niet groter dan twee jaar te laten zijn en kan dit meten en aantonen
 de school streeft voor haar VO leerlingen naar het bijhouden van het Nederlands: bereiken van zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. De kerndoelen worden op afstand gevolgd. De nadruk ligt op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. De school geeft de mogelijkheid tot het afleggen van 4 profielen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal die toelating op tot middelbare en hogere vervolg-onderwijsinstellingen mogelijk maakt
 het aanbieden van een veilig, open en vertrouwd leerklimaat binnen de school
 het zelfstandig verwerken van de leerstof, de lessen hebben een taakgerichte karakter
 instructie is klassikaal, de verwerking van lesstof is afgestemd op onderlinge verschillen tussen- en onderwijsbehoeften van de leerlingen

5.4 Doelstellingen voor schooljaar 2016-2017

• het naar tevredenheid voortzetten van de peutergroep (2,5 tm 3 jaar) voor de komende jaren en zo het leerlingaantal te bevorderen.
• gewenste scorepercentage methodegebonden en methodeongebonden toetsen voor alle groepen: we streven ernaar dat 85% van de leerlingen van de groepen 5, 7, 9 en 10 op elk toetsmoment tenminste een 7,0 (op schaal van 1-10) scoort
• gewenste scorepercentages citotoets voor het primair onderwijs: we streven ernaar dat minimaal 85% van de leerlingen van groep 5, en 7 op alle cito onderdelen, niet lager dan een C scoort
• gebaseerd op resultaten(cq. scoringspercentages) van afgelopen schooljaar wordt er structureel meer tijd ingepland voor spelling omdat op dit onderdeel in alle groepen niet wordt voldaan aan het gewenste scorepercentage.
• er wordt gewerkt met het door de leerkrachten opgestelde Plan van aanpak Spelling waarin aan bod komt hoe spelling en het herhalen van de spellingsregels structureel tijdens de lesmomenten, binnen alle groepen, aan de orde komen.(gemaakt 2014)
• het bestuur evalueert periodiek de resultaten van de gestelde onderwijsdoelen
• er vindt een goede afstemming plaats van instructie en verwerking van leerstof op verschillen tussen de leerlingen
• consequent blijven werken binnen de groepen met hulpmiddel zelfstandig werken
• consequent bijhouden van bieb uitleen- en terugbrengsysteem

5.5 De ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar 2015-2016:

* de financiele overgangsregeling voor 3 jaar(2013-2016) voor alle bij het NOB aangesloten NTC scholen heeft ons de afgelopen jaren in een rustiger vaarwater laten ‘varen’. Een enkele bezuinigingsmaatregelen, ingezet in 2013 toen subsidie plots stopte, bleven nog van kracht (materialen o.a.).
* Het leerlingaantal is gelijk gebleven (35) in vergelijking met het vorige
Schooljaar.
* er zijn geen veranderingen binnen het bestuur
* de digitale Nieuwsbrief is vorig schooljaar 3x uitgekomen
Martin, Een punt is gedelete… over Athene

5.6 Het klimaat van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Een veilig klimaat wordt onder andere gecreeerd door elkaar te allen tijde met respect te behandelen. Ook een goed contact tussen de ouders en de school speelt hierbij een belangrijke rol. Voor of na de les kunnen ouders altijd bij de leerkracht terecht om over de vorderingen of problemen van hun kind te praten.

Jaarlijks worden er een aantal Nederlandse feestdagen gevierd, waaronder in ieder geval het sinterklaasfeest, carnavalsfeest en paaseitjes zoeken. Op deze manier maken de kinderen kennis met typisch Nederlandse feestdagen en bijbehorende gewoontes en gebruiken.

6. De organisatie van het onderwijs

6.1 Onderwijskundig team

Het onderwijskundig team bestaat uit 2 leerkrachten, Jet Pambidi-Chatrou en Ingrid Rafti-Flink. Beide zijn al jaren als ervaren leerkrachten bij de school betrokken. Onze 2 leerkrachten nemen het totaal aantal lesuren voor hun rekening.

De indeling van de groepen is als volgt:
Ingrid groep 1/2, 9
Jet groep 5, 7, 10

De bevoegdheden en scholing van de leerkrachten:

Ingrid Rafti-Flink: KLOS-opleiding en de applicatie cursus BO
Jet Pambidi-Chatrou: HBO lerarenopleiding De Gelderse Leergangen te Nijmegen

6.2 De organisatie van de school

Op de school wordt les gegeven aan 19 leerlingen van groep 1 t/m 7 van het primair onderwijs en aan 8 leerlingen van groep 9 en 10 van het voorgezet onderwijs.
Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de Griekse dagschool. Dat betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot de naschoolse tijden.

De kleuterjaren & groep 3
De school kiest er, in de regel, voor hun leerlingen 3 jaar te laten ‘kleuteren’, dat wil zeggen dat een 4 jarige leerling 3 jaar in groep 1/2 zit alvorens door te stromen naar groep 3.
De reden hiervoor is dat op deze manier het aanleren van het Griekse alfabet op de Griekse school niet tegelijkertijd is met het aanleren van ons alfabet.
De laatste jaren, door de geringe aanwas, zijn we genoodzaakt uitzonderingen te maken, dat is als er door een tekort aan leerlingen voor het vormen van een groep 3 er een jaar eerder of een jaar later met groep 3 begonnen wordt door de leerling.

Vanaf schooljaar 2014-2015 is er een peutergroep (leeftijd 2,5 t/m 3 jaar).

Schoolregels
Voor het goed functioneren van de school is het noodzakelijk
– dat de ouders er voor zorgen de kinderen tijdig te halen en brengen
– dat in geval van afwezigheid de leerkracht wordt ingelicht(zie blz 6 punt 3.9)
– dat er bij het wisselen van de lessen rekening gehouden wordt met andere scholen die nog les hebben, ouders worden verzocht beneden ‘bij te praten’ en niet in de hal!!

6.3 Groepsindeling

Groep 1/2 9 leerlingen
Groep 5 8 leerlingen
Groep 7 2 leerlingen
Groep 8 5 leerlingen
Groep 10/11 3 leerlingen

De leerlingen, van groep 8 t/m 11, zijn ingedeeld op basis van examenniveau(zie ook blz. 18). Dit houdt in, altijd in overleg met de ouders, dat de leerlingen van groep 8 opgaan voor examen PTIT, groep 9 voor PMT, groep 10 voor PPT en groep 11 voor PTHO. Vanaf 2015 zijn er veranderingen binnen het aanbod van de profielen van het CnaVT. Kijk voor precieze informatie op blz. 22

6.4 Onderwijsaanbod/leermethoden per groep

Er is in schooljaar 2016-2017 geen groep 3, 4, 6, en 8.

peuters De nadruk ligt op het stimuleren van de taalontwikkeling door spelend
en ontdekkend leren. Er wordt gewerkt met thema’s. Aan de hand van deze thema’s komt een diversiteit van aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind aan de orde.

Let op er zijn groepen uitgehaald!
groep 1/2 de nadruk ligt op het stimuleren van de taalontwikkeling door spelend
en ontdekkend leren. Er wordt gewerkt met de methode Ik & Ko
Aan de hand van thema’s komt een diversiteit van aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind aan de orde.
Zie ook bijlage nr 1.

Groep 5 Taal actief 4 wordt uitgewerkt (spelling, woordenschat, taal)
Na de kerst wordt met taal actief 5 begonnen
Tekstverwerken t/m deel 4 plus gedeelte deel 5
Estafette: twee boekjes en werkboekjes: Iet, wiet, waai weg en De
Vuurvogel.
Cultuur: cultuur en samenleving m.b.v. de methode ‘Nederland in zicht’
(t/m les 6 wordt i.i.g. behandeld)
Twee boekjes worden thuis gelezen en in de klas verteld.
Oefeningen op de computer(Taalfanfare).

Groep 7 Taal actief 5 wordt afgerond en er wordt begonnen in Taal
actief 6. Er wordt gewerkt met leesmethode Estafette (technisch
lezen)
Er wordt aandacht besteed aan tekst verwerken (begrijpend lezen)
Er worden cultuurlessen gegeven m.b.v de methode ‘Nederland in
zicht’. Er worden 2 boekuittreksels gemaakt(kerst en pasen)
Elke leerling houdt een spreekbeurt

Groep 9 Er wordt gewerkt met Nieuw Nederlands 1
De leerlingen maken een boekuittreksel (na Kerst)
De cultuurlessen worden gegeven m.b.v de methode ‘Nederland
In zicht’. Tijdens het hele schooljaar wordt aandacht besteed aan
oefenexamens PMT ter voorbereiding op de examens.
Er wordt met Nieuwsbegrip gewerkt.

Groep 10 Nieuw Nederlands 2 wordt afgerond. De leerlingen maken een boekuitreksel
(na kerst). De cultuurlessen worden gegeven m.b.v de methode ‘Nederland
In zicht’(geschiedenis). Aan het eind van het schooljaar wordt aandacht
besteed aan oefenexamens PPT ter voorbereiding op de examens(tenminste
6 per onderdeel) Tijdschrift- en krantenartikelen worden behandeld.

Zie voor de weekplanning, dus hoeveel tijd er per vormingsgebied per groep per week wordt besteed ook bijlage 3.

6.5 Nederlandse cultuur

De leerlingen krijgen vanaf groep 1/2, geintegreerd binnen de lesuren, les in Nederlandse cultuur. Het NOB heeft in 2003 i.s.m. Erik Bruns een map speciale cultuur- en geschiedenislessen ontwikkeld. Aan de hand van deze map, ‘Nederland in zicht’ wordt cultuur onderwijs gegeven op school. De cultuurlessen dienen als ondersteuning en aanvulling op de Nederlandse taallessen. De school beoogt hiermee de verbondenheid met de Nederlandse cultuur in stand te houden en te versterken.

6.6 Ondersteuning (NOB) en controle(Inspectie van Onderwijs)

Onze school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland(NOB). De stichting werkt in opdracht van het Ministerie van OCW en ondersteunt en adviseert ruim 200 Nederlandse scholen in het buitenland op zowel onderwijsinhoudelijk als organisatorisch vlak. Tevens verzorgt de stichting webinars en bijscholingscursussen voor de leerkrachten en bestuursleden van de aangesloten scholen.
Op de website van het NOB (www.stichtingnob.nl) is een gedeelte voor ‘ouders’ te vinden met onder andere tips om de Nederlandse taal en cultuur voor kinderen zo goed mogelijk bij te houden.
Voorts staat de school onder controle van de Inspectie van Onderwijs Buitenland.
De Onderwijsinspectie bezoekt de Nederlandse scholen in het buitenland normaliter eenmaal per 4 jaar. De Inspectie beoordeelt tijdens hun bezoek de kwaliteit van het onderwijs op school door het uitvoeren van onderzoek. Daarbij wordt gelet op de wettelijke regels voor de kwaliteit van het onderwijs.
Door de sinds vorig schooljaar ingetrede veranderingen voortvloeiend uit het uiteindelijk stopzetten(na 2016) van de subsidie kan het zijn dat er zich in de toekomst veranderingen zullen voordoen in de rol die het NOB en de Inspectie van Onderwijs gaat spelen naar onze school toe.

Bereikbaarheid Inspectie van Onderwijs/afdeling Buitenland:
Postbus 88, 5000 AB Tilburg
e-mailadres Team Buitenland: buitenland@onderwijsinspectie.nl
telefoonnummer vertrouwensinspecteur: 0031 30 670 6001
vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: 0031 77 46 56 767

7. De zorg voor kinderen

7.1 Aannamebeleid en toelatingsprocedure(intake)

Voor de Nederlandse School Rhodos kunnen aangemeld worden:

• Kinderen afkomstig uit gezinnen waar minimaal een ouder Nederlands of Vlaams spreekt.
• Kinderen die voor 1 oktober (van het lopende schooljaar) 2,5 jaar geworden
zijn, en kinderen die voor 1 oktober (van het lopende schooljaar) niet ouder zijn dan 18 jaar.
• Kinderen die in de loop van het lopende schooljaar 2,5 jaar worden, kunnen, mits er plaatsen vrij zijn, instromen in groep 1. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd die wordt berekend naar aanleiding van het aantal dagen dat het kind naar school zal gaan het resterende schooljaar.
• Sinds het schooljaar 2007-2008 kunnen kinderen die binnen Europa zijn geboren in aanmerking komen om op de school toegelaten te worden. Voorwaarde voor toelating tot de school blijft altijd dat er in de thuissituatie door in ieder geval een van de ouders Nederlands gesproken wordt.

De school vraagt eenmalig een kopie van de geboorte akte van het kind en eenmalig een kopie van het paspoort van de Nederlandse of Belgische ouder in te leveren.

Bij instroom op latere leeftijd zal, per leerling, door de leerkrachten bekeken worden in welke groep het kind kan instromen. Dit in overleg met bestuur en ouders. Omdat het NTC-onderwijs zich kenmerkt door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus vindt er bij aanmelding een kennismakingsgesprek cq. intakegesprek plaats met het kind en de ouders waarbij de ouders wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen. Middels deze intake wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral van zijn niveau van Nederlandse taal. Daarnaast tracht de school, in het intakegesprek, duidelijkheid te scheppen omtrent de wensen cq. verwachtingen van de ouders t.o.v. de scholing van hun kind. Nederlands kan natuurlijk niet alleen op school aangeleerd worden. Voor de ouders dan ook de belangrijke taak om thuis zoveel mogelijk met Nederlands bezig te zijn.

7.2 Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen (leerlingvolgsysteem)

Tijdens het werken met de leerlingen volgt de leerkracht de vorderingen. Dit gebeurt door te observeren en door het werk te beoordelen. Daarnaast bieden de leermethoden vanaf groep 3 toetsen (methode gebonden toetsen), waarmee wordt beoordeeld in hoeverre de leerling de aangeboden leerstof beheerst. Naast de toetsen uit de methode worden er op vaste tijden binnen het schooljaar de methode onafhankelijke toets voor woordenschat, spelling, taal en lezen afgenomen. Daarnaast wordt de citotoets vanaf groep 3 t/m groep 8 afgenomen. Al deze gegevens worden verwerkt in het rapport dat twee keer per schooljaar aan de leerling en ouders wordt uitgereikt.
De citotoets voor het basisonderwijs (behalve groep 3)wordt in periode februari/maart afgenomen. Groep 3 doet de citotoets in de periode mei/juni.

De uitslagen daarvan worden opgenomen in het Cito-leerlingvolgsysteem. De behaalde resultaten over de gehele basisschoolperiode worden weergegeven in een grafiek, een soort ‘groeicurve’ voor leerresultaten. Hierdoor is het gemakkelijk te constateren of de leerling goed ‘meegroeit’, ‘stilstaat’ of misschien zelfs ‘achteruit’ gaat. De citoscore wordt besproken met de ouders op het 10- minutengesprek tijdens de rapportbespreking.

7.3 Verslaggeving van de ontwikkeling van de leerling

Elke groep heeft een groepsmap; deze bevat o.a. persoonlijke informatie van de leerlingen, handelingsplannen, toetsuitslagen, intakeformulieren, NTC-richting van de leerling. De map is alleen voor de leerkracht en op verzoek, voor de betreffende ouder ter inzage.

7.4 Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs, de school en de leervorderingen van de leerlingen

Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De activiteiten en functie van het bestuur zijn in de statuten van de stichting, de bestuursmap en de bestuurskalender vastgelegd.

Informatievoorziening
Als school willen wij u graag op de hoogte houden van schoolzaken, het onderwijs
en van de voortgang van uw kind. Over algemene schoolzaken informeren wij u via de website, de schoolgids, de nieuwsbrief en per e-mail. De kinderen krijgen soms ook schriftelijke informatie mee in hun schooltas. Veelal wordt deze informatie ook via e-mail rondgestuurd.

Ouderinformatie bijeenkomst
Tenminste eenmaal per jaar, aan het begin van het schooljaar wordt er een algemene ouderinformatie bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de gang van zaken binnen de school besproken en legt het bestuur verantwoording af aan de ouders inzake het gevoerde beleid.

Groepsbijeenkomsten
Aan het begin van het schooljaar worden er per groep groepsbijeenkomsten gehouden.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders te informeren over zaken die met het
onderwijs aan de groep te maken hebben, zoals leermiddelen, huiswerk,
huiswerkbegeleiding, lestijden en dergelijke.

Rapportuitreiking & 10-minutengesprek
Bij de rapportuitreiking (tweemaal per jaar) is er voor de ouders gelegenheid tot een
kort gesprek, waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. Op het rapport (eind schooljaar) wordt de uitslag van de citotoets vermeld.

Tot slot; wanneer de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal zij uiteraard zelf het initiatief nemen. Als ouders behoefte hebben aan een gesprek zijn ze altijd welkom.

7.5 De nieuwsbrief

Sinds schooljaar 2013-2014 heeft de school een digitale Nieuwsbrief die 3/4 keer per schooljaar uitkomt. Hierin houdt de school haar leerlingen, ouders en andere geinteresseerden op de hoogte van actuele zaken die de school betreffen.

7.6 Zorg op maat: zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Soms heeft een kind extra zorg nodig. Onderwijs op maat betekent ook zorg op maat. Om evt. problemen snel op te sporen, worden na iedere toetsperiode de resultaten van alle leerlingen gezamenlijk in het team besproken. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard wordt u als ouder hierover geinformeerd. Zowel voor leerlingen met heel goede resultaten als voor kinderen met zwakke resultaten wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin staat welke zorg de leerling krijgt en op welke manier. De uitvoering van dit handelingsplan geschiedt door de leerkracht in de groep of indien mogelijk en/of wenselijk wordt het kind door een leerkracht individueel tijdens de lestijd geholpen. Een handelingsplan bestrijkt een van te voren vastgestelde periode. Na periodieke evaluatie kan deze periode verlengd worden.

Plaatsing
Zitten blijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind zodanig achterblijven bij die van de meeste klasgenoten, dat de school hiervoor geen andere oplossing gevonden heeft. Een klas overslaan gebeurt alleen wanneer de resultaten van het kind opvallend boven de norm uitsteken.

7.7 Vertrek van de leerling

Voor het vertrek wordt er, indien gewenst, een eindgesprek gehouden met de ouders en de leerkracht. De ouders krijgen het leerlingendossier voor de nieuwe
school mee. Het dossier omvat:

o rapport met de vorderingen van de leerling
o gegevens uit het leerlingvolgsysteem
o bewijs van uitschrijving.

7.8 Huiswerk

Wekelijks wordt er, in de groepen 3 t/m 11 een kleine hoeveelheid huiswerk opgegeven. Dit geeft de leerling de mogelijkheid de lesstof zelfstandig te verwerken en daarnaast is het huiswerk een noodzakelijke aanvulling op het aantal uren NTC-onderwijs.
Hulp van de ouders bij zowel het maken van het huiswerk, als bij het actief
beoefenen van de Nederlandse taal thuis, is een vereiste en wordt dan ook zeer aanbevolen.
Op deze manier blijven de ouders bovendien actief betrokken bij de vorderingen van
hun kind(eren).

7.8 Buitenschoolse activiteiten

Onze school organiseert jaarlijks een diverse buitenschoolse activiteiten. Deze worden gedeeltelijk georganiseerd door de ouder activiteiten commissie. Daarnaast worden de overige ouders ingezet voor allerhande medewerking middels een gecoordineerd rouleersysteem. Tot de vaste activiteiten behoren:
– Sinterklaasfeest
– paaseieren zoeken in het Rodini park
– Carnavalsfeest
– Koningsdagviering
– jaarlijkse schoolreisje (aan het eind van het schooljaar)

Gezamenlijke activiteiten met de SPOR
– de Ecofair, een gezamelijke georganiseerde activiteit door alle landen aangesloten bij de SPOR
Onze leerlingen zijn altijd welkom op de door de Nederlandse Vereniging georganiseerde evenementen.

8. De leerkrachten

8.1 Wijze van vervangen bij ziekte of scholing.

Er kunnen redenen zijn dat leerkrachten niet aanwezig zijn, zoals bijv. door ziekte. Logischerwijs wordt er gestreefd naar zo min mogelijk uitval van lessen.

8.2 Professionalisering van leerkrachten en bestuur

Het is belangrijk dat de leerkrachten en bestuur de ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland blijven volgen en steeds werken aan het vergroten van hun deskundigheid. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Naast het internet wordt er getracht periodiek leerkrachten en bestuursleden deelte laten nemen aan de regionale bijscholing, afhankelijk van financiele speelruimte die de school heeft.
Door het wegvallen van financiele ondersteuning is professionalisering(bijv.bezoeken van leerkrachten of bestuur aan een (regionale) bijscholing onmogelijk geworden.

9. De ouders

9.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij vinden een goede samenwerking tussen alle betrokkenen noodzakelijk en hopen dit in een sfeer van overleg en begrip te kunnen realiseren. Het is belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind(eren). Ouders kunnen op verzoek inzage krijgen in het leerlingvolgsysteem. Indien ouders de informatie ontoereikend vinden, kunnen zij een mondelinge of schriftelijke toelichting cq. uitleg vragen.

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Het is gewenst dat de leerlingen op tijd in de klas aanwezig zijn, zich aan de lesuren houden, andere leerlingen niet storen en het opgegeven huiswerk hebben gemaakt. Aan de ouders wordt gevraagd hierop toe te zien.

Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het weekprogramma van de leerlingen (Griekse school, bijlessen etc.)
In het kader van het NTC-onderwijs is het noodzakelijk dat de ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Dit heeft alleen kans van slagen als de ouders zich betrokken voelen en interesse tonen. De mate waarin thuis Nederlands gesproken wordt is bepalend om het gestelde doel te verwezenlijken. Daarom benadrukken wij het belang van een continue stimulering in het gebruik van het Nederlands, juist ook in de thuissituatie.

Op school zijn de leerkrachten de eerste verantwoordelijken voor de kinderen.
De eindverantwoording voor het onderwijs en de algehele gang van zaken met betrekking tot de school heeft het bestuur.

9.2 Het belang van Nederlands spreken:

Tweetaligheid biedt heel veel voordelen en extra kansen. Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen die kansen kunnen grijpen!
Tips:
– Begin zo vroeg mogelijk met het spreken in uw moedertaal tegen uw kind.
– Wees consequent in het taalgebruik.
– Houd het leuk: dwing de kinderen niet om Nederlands te spreken, maar blijf zelf wel consequent Nederlands spreken.
– Als uw kind antwoordt in een andere taal, herhaal het gezegde in de Nederlandse taal.
– Kinderen mogen fouten maken, dus niet continue verbeteren.
– Zorg voor een ruim aanbod van Nederlands materiaal, zoals:
– boeken om (voor) te lezen; maak hiervoor gebruik van de schoolbibliotheek!, cd’s, luisterboeken, dvd’s, computerspelletjes, websites
– Stimuleer het onderhouden van e-mailcontact met familie en vrienden in Nederland.
– Laat uw kind ook met Nederlandstalige vriendjes spelen; organiseer leuke activiteiten, samen met andere Nederlandstaligen in het weekend of de vakantie

9.3 Initiatief tot een gesprek wanneer daar een reden voor is

Wanneer ouders vragen hebben over de studieresultaten, het gedrag- of leermoeilijkheden van hun kind kunnen zij het initiatief nemen tot een gesprek met de leerkracht. In gevallen waarin de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal deze uiteraard zelf het initiatief daartoe nemen en de ouders voor een gesprek uitnodigen.

9.4 Ouderactiviteiten

Aan onze school is een ouderactiviteitencommissie (o.a.c.) verbonden. Deze commissie bestaat uit enkele personen, zo goed als altijd ouders van de leerlingen.
Sinds enkele jaren werkt de organisatie van de feestelijke activiteiten middels een gecoordineerd rouleersysteem waardoor meerdere ouders bij de diverse activiteiten betrokken worden. De coordinatie van de activiteiten en het rouleersysteem is in handen van het betreffende bestuurslid (Monique Adriaanse).
Leerkrachten en leden van het bestuur komen niet in aanmerking om zitting te nemen in de commissie.

De o.a.c. houdt zich bezig met:
* het organiseren van de buitenschoolse activiteiten
* het bevorderen van de ouderparticipatie door het betrekken van de ouders bij de
activiteiten

Tot de vaste activiteiten die door de ouderactiviteitencommissie jaarlijks georganiseerd worden behoren:
o Paaseieren zoeken
o Sinterklaasfeest
o Carnavalsfeest
o Koningsdag viering

9.5 Klachtenprocedure

Voor Nederlandse scholen in het buitenland is een klachtenregeling ontwikkeld, welke op school ter inzage voor de ouders ligt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerkrachten en leerlingen op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Echter, indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden dan kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. Uitgangspunt is dat klachten en/of problemen in eerste instantie rechtstreeks worden aangekaart met de degene die direct met de kwestie te maken heeft.
De klachtenregeling ziet er als volgt uit:

Niveau 1: de ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de onderwijsgevende
Niveau 2: indien er geen bevredigende oplossing voor het probleem gevonden
wordt, dan kan wordt de vertrouwenspersoon van de school worden ingeschakeld.
Deze kan overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie worden betrokken, op verzoek van een der partijen. Het gevaar van gezagsondermijning van de onderwijsgevende ligt op de loer.
Niveau 3: indien ook na overleg met de vertrouwenspersoon de kwestie niet
bevredigend kan worden opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Het bestuur zal in overleg met de vertrouwenspersoon de klacht onderzoeken en hopelijk tot een oplossing komen.

Als vertrouwenspersoon is aangewezen : Connie Patsa tel. 22410 23919
c.lagerberg@hotmail.com

Mocht de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk maken, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan er een beroep worden gedaan op de ‘Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland’.
Voor vragen over het onderwijs in het buitenland kunt u terecht op telnr. 0031 774656767 en per email buitenland@onderwijsinspectie.nl
In het geval van klachten die gerelateerd zijn aan sexuele intimidatie is er een centraal meldpunt ‘Vertrouwensinspecteurs’ operationeel. U kunt hier dagelijks tussen 8.00 – 17.00 uur naar bellen via telefoonnummer 0031 306706001

10. De resultaten van het onderwijs

In het voorafgaande hebben we een beeld geschetst van de school en hoe het onderwijs binnen de school vorm krijgt. Dat roept de vraag op waartoe dit alles leidt.

10.1 Resultaten in cijfers

Als Nederlandse school in het buitenland spelen de resultaten van het gegeven onderwijs een belangrijke rol. Niet alle resultaten zijn meetbaar of kunnen in cijfers worden aangeduid. Belangrijk zijn ook de observaties van de leerkracht, die door evaluatie kan constateren of het gegeven onderwijs ook de beoogde resultaten heeft opgeleverd.

We meten de resultaten van de afgenomen van cito toetsen, methodegebonden en methodeongebonden toetsen door ze te vergelijken met de resultaten van leerlingen van diezelfde leeftijd in Nederland. De school streeft ernaar dat er een maximale achterstand van 2 jaar mag zijn ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland.

Vanaf groep 3 tm groep 8 wordt jaarlijks de citotoets afgenomen.
We hanteren delen van het Cito-leervolgsysteem. Gedurende het schooljaar wordt bij voorkeur in de periode februari/maart de volgende toetsen afgenomen. Groep 2 doet de toets in januari en in mei en groep 3 in de periode mei/juni.

De Cito toets bestaat uit:
o Drie Minuten Toets (DMT) vanaf groep 3
o Schaal voor Spellingsvaardigheid (SVS) vanaf groep 3
o Taalschaal vanaf groep 5
o Begrijpend lezen vanaf groep 5
o Woordenschattoets vanaf groep 5
De resultaten van de citotoets worden individueel met de ouders besproken in de 10 minutengesprekken tijdens de rapportuitreiking.

10.2 De resultaten van het onderwijs: toetsen

Er worden periodiek, verdeeld over het schooljaar, toetsen afgenomen binnen de groepen (vanaf groep 3) om de ontwikkeling van de leerlingen bij te houden. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde methode afhankelijke toetsen. Dit zijn standaardtoetsen die door de taalmethode Taal Actief worden aangeboden. Daarnaast zijn er de methode onafhankelijke toetsen die door de leerkrachten zelf worden gemaakt om zo een beeld te krijgen of de behandelde stof van de afgelopen periode daadwerkelijk wordt beheerst door de leerlingen.

10.3 Diploma’s

Normaliter zou het Nederlandse onderwijs moeten worden afgesloten met een diploma dat vergelijkbaar is met dat van een Nederlandse middelbare school, op basis waarvan de leerling automatisch zou worden toegelaten tot het Nederlandse wetenschappelijk- of beroepsonderwijs. Het enige examen dat een diploma oplevert dat dit recht verleent is het NT2-II examen (Nederlands als Tweede Taal, 2e niveau), dat echter alleen in Nederland wordt afgenomen.

CNaVT examens
Onze school richt zich op het behalen van de ’Certificaten Nederlands als Vreemde Taal’(CNaVT), waarvoor de examens ook gewoon op onze school kunnen worden afgenomen. Het deelnemen aan de examens is mogelijk vanaf groep 8, is vrijwillig en altijd in overleg met leerling en ouder. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een internationaal erkend certificaat voor studenten die buiten het Nederlandse taalgebied Nederlands leren.

Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie en wordt geleid en uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (Katholieke Universiteit Leuven).
Er worden jaarlijks 5 profielexamens gemaakt.Deze worden wereldwijd in meer dan 40 landen afgenomen, bij meer dat 2700 kandidaten. Onze school biedt 4 profielen aan te weten; PTIT, PMT, PPT en PTHO

Relatering aan het Europees Referentiekader (ERK):

Het CNaVT heeft al haar profiel- en domeinexamens gerelateerd aan het Europees Referentiekader (ERK of het Common European Framework of Reference-CEFR). Het ERK kent zes niveaus van functionele taalvaardigheid, van A1 tot en met C2:

Domeinexamens

domein maatschappelijk
professioneel educatief

informeel formeel gevorderd startbekwaam professioneel
niveau A2 B1 B2 B2 C1

Veranderingen binnen het CNaVT
Deze jaren worden de examens vanuit het CNaVT herzien. Er wordt stapsgewijs overgeschakeld van een examensysteem op basis van profielen naar een systeem met drie domeinen, te weten het maatschappelijke, professionele en educative domein.Met deze vernieuwing wil het CNaVT het aanbod aan examens overzichtelijker maken en de relatie met het Europees Referentiekader (ERK) versterken. De opbouw van de examens blijft soortgelijk. De veranderingen gaan gefaseerd in werking. Voor onze school betekent het dat in 2016 de eerste afname van het vernieuwde Maatschappelijk domeinexamen plaatsvindt. In 2017 is de eerste afname van het vernieuwde Professionele domeinexamen. Het vernieuwde examen uit het educatieve domein heeft in 2015 plaatgevonden, dat jaar echter hadden wij als school geen kandidaten voor dat domein.

Het examen bestaat uit drie delen, namelijk:
auditief (luisteren)
schriftelijk (schrijven en lezen)
mondeling
De eerste twee delen worden groepsgewijs afgenomen, het mondelinge gedeelte individueel. De afgenomen examens worden ter beoordeling toegezonden aan de Taalunie, waarna in juli/augustus zowel de kandidaten als de school bericht ontvangt.

Voor meer informatie zie www.cnavt.org

10.4 CNaVT Profielen(onder voorbehoud)

(PTIT)Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid – Maatschappelijk domein – Groep 8
Dit profiel is bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden, voor mensen die zich als toerist in het Nederlands willen redden of voor mensen die in een niet- professionele context met nederlandstalige toeristen in hun eigen land willen communiceren.

(PMT)Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid – Maatschappelijk domein– Groep 9
Dit profiel is bedoeld voor mensen die interesse hebben voor de nederlands taal (en cultuur) en nederlandse teksten als krantenartikelen en nieuwsberichten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf nederlands willen begrijpen en gebruiken.

(PPT)Profiel Professionele Taalvaardigheid – Professioneel domein – Groep 10
Dit profiel is bedoeld voor mensen die het nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, informaticus, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, bankbediende, receptionist, boekhouder,…..

(PTHO)Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs – Educatief domein – Groep 11 Dit examen is bedoeld voor hogeropgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair/voortgezet onderwijs in het land van oorsprong die willen starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit.

Het afgelopen jaar zijn er examens afgelegd door leerlingen van groep 8, 9 en 11.

10.4 Behaalde examens over de jaren

Behaalde examens / 2006
PTIT 11 aantal deelnemers 13
PMT 9 aantal deelnemers 10
PPT 5 aantal deelnemers 5
PAT 1 aantal deelnemers 1

Behaalde examens / 2007
PTIT 8 aantal deelnemers 9
PMT 9 aantal deelnemers 9
PPT 5 aantal deelnemers 5

Behaalde examens / 2008
PTIT 9 aantal deelnemers 9
PMT 6 aantal deelnemers 9
PPT 2 aantal deelnemers 6
PAT 0 aantal deelnemers 1

Behaalde examens / 2009
PTIT 9 aantal deelnemers 9
PMT 7 aantal deelnemers 8
PPT 4 aantal deelnemers 8
PTHO 1 aantal deelnemers 1

Behaalde examens / 2010
PTIT – –
PMT 8 aantal deelnemers 8
PPT 7 aantal deelnemers 7
PTHO 5 aantal deelnemers 5

Behaalde examens / 2011
PTIT 7 aantal deelnemers 7
PMT – –
PPT 5 aantal deelnemers 5
PTHO 4 aantal deelnemers 6

Behaalde examens / 2012
PTIT – –
PMT 6 aantal deelnemers 7
PPT – –
PTHO 5 aantal deelnemers 9

Behaalde examens / 2013
PTIT 7 aantal deelnemers 7
PMT 7 aantal deelnemers 7
PPT 1 aantal deelnemers 1 –
PTHO 3 aantal deelnemers 4

Behaalde examens / 2014
PMT 8 aantal deelnemers 8
PTHO 4 aantal deelnemers 7

Behaalde examens / 2015
PPT 10 aantal deelnemers 10

Behaalde examens / 2016
PTIT 5 aantal deelnemers 5
PMT 2 aantal deelnemers 2
PTHO 6 aantal deelnemers 9

11. Kwaliteitszorg

Het is belangrijk een actief kwaliteitsbeleid te voeren. We proberen de kwaliteit van onze school te verbeteren door steeds in de gaten te houden of de kwaliteit nog goed is, het goede te behouden, te kijken wat er beter kan, verbeterplannen op te stellen, de verbeteringen door te voeren en vast te houden.

11.1 Bestuurlijk
Het programmeren en documenteren van de kwaliteitszorg is naar aanleiding van vernieuwingen binnen het Nederlandse onderwijs de vorige jaren op de school ingevoerd. We werken er voortdurend aan een helder beeld te hebben van de kwaliteitszorg door onder andere de ouderenquete, zelfevaluatie en de rapporten van de schoolbezoeken van de Inspectie van Onderwijs en de Stichting NOB. Aan de hand van een analyse van de resultaten worden zonodig verbeterplannen gemaakt. Dit is een cyclisch proces hetwelk voortdurend in ontwikkeling is.

Aandachtspunten voor het komend jaar, schooljaar 2016-2017, op bestuurlijk gebied:

– Ons belangrijkste doelstelling is het openhouden van de deuren van de schoo nu de financiele steun helemaal is weggevallen. De ontwikkelingen, die het stopzetten van de subsidie met zich meebrengen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Maatregelen zijn en worden genomen om de scholl, zo lang mogelijk bestaansrecht te kunnen blijven geven op de lange(re) termijn.
– de inkrimping van het leerlingenaantal wordt nauwlettend in de gaten houden en zo mogelijk wordt het beleid op dit gebied(roostertechnisch, financieel en voor school in totaliteit) bijgestuurd. Het opstarten van een peutergroep is hier een voorbeeld van.
– op het gebied van management wordt gestreefd naar een blijvende borging van de kwaliteitszorg middels effectief periodiek teamoverleg, het doelmatig bijhouden van de bestuurskalender(indicatoren), contacten met het NOB en adequaat opstellen en uitwerken van de opgestelde verbeterplannen
– doelgerichter werken door de verbeterplannen duidelijker te formuleren in specifieke en meetbare termen(SMART)

11.2 Onderwijstechnisch
Voor het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs wordt onder andere gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem. Op basis van de resultaten van de leerlingen kijken we of de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod op peil blijft en er, voor de taalrichting 1 en 2 leerlingen een maximale achterstand van 2 jaar is ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland.

Aandachtspunten voor het komende jaar op onderwijstechnisch gebied:
– de maatregelen en consequenties die genomen zijn, voortgekomen uit de stopzetten van de subsidie, nauwlettend in de gaten houden en kortsluiten met alle betrokken partijen
– gewenste scorepercentage methodegebonden en methodeongebonden toetsen voor alle groepen: we streven ernaar dat er van alle groepen 85% van de leerlingen op elk toetsmoment tenminste een 7,0 (op schaal van 1-10) scoort
– gewenste scorepercentages citotoets voor het primair onderwijs: we streven ernaar dat minimaal 85% van de leerlingen, van groep 5 en 7 op alle cito onderdelen, niet lager dan een C scoort
– gebaseerd op resultaten(cq. scoringspercentages) van vorig schooljaar wordt er wederom meer tijd ingepland voor spelling omdat op dit onderdeel in alle groepen niet wordt voldaan aan het gewenste scorepercentage.
– betere afstemming van de instructie en de verwerking op onderlinge verschillen tussen leerlingen
– toegankelijke vastlegging van het gemaakte leerstofaanbod en de leerstofselecties
– systematisch analyseren en evalueren van de leerlingresultaten en vervolgens verbeteren van de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen
– het blijvend stimuleren met behulp van ‘het verkeerslicht’ van het zelfstandig werken zodat binnen de groepen de individuele leerling op eigen niveau en tempo kan werken

11.3 Veiligheid; een voorwaarde…

De school beschikt over een veiligheidsbeleid, hierin komen zaken aan de orde die de sociale en fysieke veiligheidsaspecten van de school aangaan.
Hieruit is, binnen het totale kwaliteitsbeleid, een veiligheidsplan tot stand gekomen.
De school vindt het belangrijk een werk-leeromgeving te creëren waarin de leerkrachten prettig kunnen werken en er voor de leerlingen een veilig en prettig leerklimaat heerst.

Met betrekking tot de veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Fysieke veiligheid richt zich op het in kaart brengen van de risico’s in en rondom de school; een voorbeeld hiervan is brandpreventie en de veiligheid van het schoolgebouw.
Sociale veiligheid kan worden omschreven als preventie van gedragsincidenten, bijvoorbeeld door gedragsregels toe te passen op school.

De checklist veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd.

Bijlage 1

Naar de peuter/kleuterGroep………..

De peuter- en kleuterjaren zijn belangrijke jaren. Kinderen leren dan zoveel dat daarmee een basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling.
Een van de gebieden waarop kinderen vaak spelenderwijs grote vorderingen maken is de taal. In de korte tijd dat het kind op school is kan de Nederlandse school uw kind natuurlijk geen nederlands leren spreken. Daarom is het uitermate belangrijk om thuis met uw kind Nederlands te blijven praten.
Doelstelling
o de kinderen op speelse manier in aanraking brengen met de Nederlandse taal

Een ruime woordenschat en zich vertrouwd voelen met de Nederlandse taal is een basis voor het latere lees- en schrijfonderwijs. Het ontwikkelen van een zo groot mogelijke woordenschat is van groot belang. Kleuters leren al doende tijdens hun spel. We spelen daarop in door te zorgen dat er materiaal is waarvan de kleuters kunnen leren. Hiernaast is er grote aandacht voor samen spelen en zelfstandigheid.

Lesmethoden
In groep 1 en 2 gebruiken we de kleutermethode ‘Ik & Ko’. ‘Ik & Ko’ is een taalprogramma voor meertalige groepen in het basisonderwijs. Het programma is zowel geschikt voor kinderen met nederlands als moedertaal (NT1), als voor kinderen voor wie het nederlands de 2e taal is (NT2). ‘Ik & Ko’ besteedt aandacht aan alle aspecten van de mondelinge taalvaardigheid, aan taalbeschouwing en aan beginnende geletterheid.

Computergebruik
Gewerkt wordt met het computerprogramma ‘schatkist met de muis’. Aangeschaft schooljaar 2006/2007. ‘Schatkist met de muis’ bestaat uit 5 cd-roms.
Het programma stimuleert kleuters om te reageren op wat ze zien en horen.
Zo kunnen bijvoorbeeld taalzwakke kinderen hun woordenschat uitbreiden.
Maar ook voor kleuters met een duidelijke voorsprong zijn er leuke spelletjes betreffende geschreven taal.

Festiviteiten en activiteiten

Verjaardagen : Verjaardagen worden op school altijd gevierd. Ook de verjaardagen
die buiten de schooldagen vallen. De kinderen mogen trakteren, het
liefst iets wat gemakkelijk uit te delen is. Als uw kind zijn verjaardag
wil vieren, vertel dit even van tevoren aan de leerkracht.
Sinterklaas: Sinterklaas bezoekt ook Rhodos elk jaar. Er wordt een feest
georganiseerd door de ouderactiviteitencommissie.
Er wordt veel aandacht aan Sinterklaas besteed, de kinderen mogen tevens op school hun schoen zetten.
Kerstmis: De kerstboom in de klas wordt door de kinderen zelf versierd.
In de week voor de Kerstvakantie wordt er een Kerstviering gehouden met kaarsjes, iets lekkers en een kerstverhaal.
Pasen: In de Paasvakantie wordt er een dag gekozen waarop de
kinderen van de Nederlandse school eieren mogen gaan zoeken
in een groot park in Rhodos-stad.
Carnaval: Met carnaval mogen de kinderen verkleed op school komen.
Ook het afgelopen schooljaar hebben de leden van de ouderactiviteiten commissie i.s.m. de verantwoordelijke voor de activiteiten uit het bestuur,
een talentenshow tijdens het carnavalsfeest georganiseerd.

Bibliotheek

Er bestaat de mogelijkheid om boekjes mee naar huis te nemen zodat u uw kind kunt voorlezen. Het boekje moet in goede staat weer ingeleverd worden, de ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

Hoe kunt u als ouder bijdragen in het bijhouden van het Nederlands

Thuis zoveel mogelijk Nederlands spreken is belangrijk om de taal bij te houden.
Dagelijks voorlezen, of in ieder geval zo vaak als mogelijk is.
Praten over de tekeningen in een boek is zeer bevordelijk voor het leren van een taal.
Spelen met anderen Nederlandstalige kinderen helpt ook goed bij het leren begrijpen en spreken van een taal.
Regelmatig kijken naar Nederlandse televisieprogramma’s en dvd’s en luisteren naar liedjes, verhaaltjes en sprookjes.
Een abonnement hebben op kindertijdschriften en jeugdtijdschriften.

Tot slot
Voor eventuele inlichtingen kunt u altijd bij ons op school terecht.
Voor suggesties, ideeen en klachten staan wij altijd open.

Bijlage 2
Lesrooster Schooljaar 2016-2017

Leerkracht Groep Maandag Groep dinsdag Groep woensdag Groep donderdag Groep vrijdag
Ingrid Gr ½ 16.00-17.30 Gr ½ 16.00-17.30 –
Gr9 17.45-19.15 Gr9 17.45-19.15
Jet Gr 5 15.30-17.00 Gr 5/7 15.30- 17.00 –
Gr 7 17.15-
18.45 Gr 10 16.00- 18.00

Bijlage 3

Tijdsplanning per vormingsgebied per week in minuten

Groep 1/2 5 7 9 10
Nederlandse taal
– technisch lezen 25 25 15 10
– grammatica/spelling 30 30 30 10
– fijne motoriek 20
– mondelinge taalvaardigheid 80 25 25 35 20
– begrijpend lezen * 20 25 25 30 30
– woordenschat 60 30 25 40 10
– schrijfvaardigheid 25 25 10 30
– computer
Subtotaal: 180 160 155 110 110
Nederlandse cultuur
-cultuuronderwijs* 20 25 20 10

Totaal per week: 180 180 180 180 120

*Groep 9 en 11 besteden tijd aan Nieuwsbegrip, voor groep 11 is dit i.p.v. ‘cultuuronderwijs’

Bijlage 4

Onderwijsplanning voor NTC richting 1 en 2

Vakgebied Doelen van de school Methoden / materialen
Technisch lezen

Begrijpend lezen
Beginnende geletterdheid: groep 1-2 verhaalbegrip / woorden-schat, taalbewustzijn en klank-tekenkoppeling
Aanvankelijk lezen:groep 3
Voortgezet lezen:
groep 4-8
goed technisch leren lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten (avi 4-9)

goed leren begrijpen van geschreven tekst Ik en ko (groep 1/2)

Veilig leren lezen (groep 3)
Estafette (groep 4-8, groep 3 vanaf maart)
Software: Schatkist met de muis (grp 1/2}
Veilig leren lezen (groep 3)
Tekst verwerken (groep 4-8)

Nieuwsbegrip (groep 8-11)
oefenexamens (groep 8-11)
Mondelinge taalvaardigheid Vergroten van spreek- en luistervaardigheid
In verschillende situaties Ik en Ko (groep 1-2),
Veilig leren lezen (groep 3)
Taal actief 3 / NTC module mondelinge vaardigheden geïntegreerd met: taal-beschouwingsopdrachten, leesopdrachten, stelopdrachten en informatieverwerkings-opdrachten (groep 4-8)
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)
Taalbeschouwing
Inzicht krijgen in de opbouw van woorden / zinnen / teksten in Nederlandse taal Veilig leren lezen (groep 3)
Taal actief 3 / NTC module (groep 4-8)
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)
Stellen en informatie- verwerking Stelopdrachten met gevarieerde doelstellingen kunnen maken (zie ook tussendoelen gevorderde geletterdheid, strategisch schrijven en informatie-verwerking) Taal actief 3 / NTC module; toepassingsgerichte stelopdrachten, die zich lenen voor zelfstandige werkopdrachten in de klas en huiswerkopdrachten. (groep 4-8)
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)
Woordenschat
Verbreding en verdieping van de woordenschat Ik en KO (groep 1-2)
Veilig leren lezen (groep 3)
Taal actief 3 / NTC module: woordenschatlijn (groep 4-8)
Software: Taalfanfare
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)
Spelling
De spelling van de Nederlandse taal zo goed mogelijk kunnen hanteren Veilig leren lezen (groep 3)
Taal actief 3 / NTC module (groep 4-8)
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)

Onderwijsplanning voor NTC richting 3

Vakgebied Doelen van de school Methoden/
materialen
Mondelinge taalvaardigheid

Woordenschat 1.beheersen van belangrijke taalfuncties waarmee de leerling in situaties op school en daarbuiten in aanraking komt. Daarvoor moet hij de meest frequente woorden die gangbaar zijn in dergelijke situaties beheersen.
2.beheersing Nederlandse klanken
3. beschikken over de meest elementaire
– functiewoorden (lidw., voorzetsels, voornw..
– grammaticale structuren bijv.mededelende, vragende, bevelende zinnen
-zinstypen: bijv.ontkenningen, woordvolgorde,
verschillende tijdsvormen groep 1 en 2
Ik en KO
Prentenboeken
Spelmateriaal
Software: Schatkist met de muis (grp 1/2)

Ik en KO (groep 1-2)
Veilig leren lezen (groep3)
Taal actief 3 / NTC module: woordenschatlijn (groep 4-8)
Software: Taalfanfare
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)
Technisch
Lezen

beginnende geletterdheid:
verhaalbegrip, waarmee je ook aan woordenschat werkt, taalbewust zijn en klankteken-koppeling aanvankelijk lezen: de klankteken-koppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen (avi 3)

voortgezet lezen: goed technisch leren lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten (avi 4-9) Ik en Ko groep1/2

Veilig leren lezen (groep 3)

Estafette groep 4-8
Begrijpend
lezen leren begrijpen van geschreven tekst
Veilig leren lezen (groep 3)
Tekst-verwerken (groep 4-8)
Nieuwsbegrip (groep 8-11)
oefenexamens (groep 8-11)
Spelling De spelling van de Nederlandse taal zo goed mogelijk kunnen hanteren Veilig leren lezen (groep 3)
Taal actief 3 / NTC module (groep 4-8)
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)
Taal-
beschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van woorden, zinnen, teksten in de Nederlands taal Veilig leren lezen (groep 3)
Taal actief 3 / NTC module (groep 4-8)
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)
Stellen Stelopdrachten met verschillende doelstellingen kunnen maken Taal actief 3 / NTC module; toepassingsgerichte stelopdrachten, die zich lenen voor zelfstandige werkopdrachten in de klas en huiswerkopdrachten. (groep 4-8)
Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)

Bijlage 5

Namen en adressen van externe contacten

Onze school maakt deel uit van een groter netwerk.
Via Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland ontvangt onze school een financiële stimulans – in de vorm van subsidie – van de Nederlandse overheid. Ook biedt Stichting NOB ons advies op onder meer onderwijskundig en bestuurlijk gebied.
De kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld door de Nederlandse Inspectie van het onderwijs. Wij zijn niet de enige Nederlandse school in het buitenland. Over de gehele wereld zijn er momenteel wereldwijd 179 scholen in 80 landen die Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC) verzorgen, als aanvulling op lokaal of internationaal onderwijs.

Stichting NOB
Parkweg 20a
2271 AJ Voorburg
Nederland
Tel: + 31 70 386 66 46
www.stichtingnob.nl

Inspectie van het Onderwijs, afdeling Buitenland
Spoorlaan 420
5038CG Tilburg
Nederland
Telefoonnummer Vertrouwensinspectie: 0031 30 670 6001
Ouders stellen vragen over het onderwijs in het buitenland: 0031 77 46 56 767
E-mail: buitenland@onderwijsinspectie.nl
www.onderwijsinspectie.nl

CNaVT-Secretariaat
Blijde Inkomststraat 7 – bus 3319 B-3000
Leuven België
Tel: + 32 16 32 55 16 www.cnavt.org

Nederlandse Ambassade in Athene
Leof. Vas. Konstantinou 5-7
106 74 Athene
Tel: 210 7254900
E-mail: ath@minbuza.nl
www.dutchembassy.gr

Nederlands Consulaat op Rhodos
Megalou Konstantinou 2
85100 Rhodos
Tel: 22410 26281
E-mail: consul@nl-consulaterhodos.com